อบรมการพัฒนา Spring framework , Java EE (J2EE) , Java , MEAN Stack, JBoss ,Oracle , Dotnet , CakePHP , HTML 5 Cordava MobileApp for iOS & android และคอร์สอื่นๆ เอพีไอ

คอร์สอบรม [คอร์สทั้งหมด]


Spring Framework Essential

คอร์ส Spring Framework Essential

Spring Framework Essential สาระสำคัญในการพัฒนาระบบด้วย สปริงเฟรมเวิร์ค สามารถกดดูรายละเอียดเนื้อหา

อ่านต่อ

Java EE (Enterprise Edition) JPA, EJB, JSF, JMS, Interceptor, etc

คอร์ส Java EE (Enterprise Edition) JPA, EJB, JSF, JMS, Interceptor, etc

Java EE (Enterprise Edition) 6 , 7, 8 JPA, EJB, JSF, JMS, Interceptor, etc

อ่านต่อ

PL/SQL Programming for Oracle DB 9i / 10g / 11g / 12c / 18c / 19c / 20c

คอร์ส PL/SQL Programming for Oracle DB 9i / 10g / 11g / 12c / 18c / 19c / 20c

PL/SQL Programming for Oracle DB 9i / 10g / 11g / 12c / 18c / 19c / 20c หัวข้อย่อยกว่า 60 หัวข้อย่อย ตามรายละเอียดคอร์ส

อ่านต่อ

MEAN Stack Development with AngularJS, ExpressJS, NodeJS, MongoDB

คอร์ส MEAN Stack Development with AngularJS, ExpressJS, NodeJS, MongoDB

MEAN Stack Development with AngularJS, ExpressJS, NodeJS, MongoDB

อ่านต่อ

OOP with Java

คอร์ส OOP with Java

Object Oriented Programming with Java

อ่านต่อ

HTML 5 Mobile Application with jQuery Mobile & Cordova for Android & iOS

คอร์ส HTML 5 Mobile Application with jQuery Mobile & Cordova for Android & iOS

HTML 5 Mobile Application with jQuery Mobile & Cordova for Android & iOS

อ่านต่อ

UML Unified Modeling Language

คอร์ส UML Unified Modeling Language

UML Unified Modeling Language สอนโดยวิทยากร ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองด้าน OOAD with UML จาก Oracle University เนื้อหาหลักที่สอน Use Case diagram, Class diagram, Activity diagram, Sequence diagram, Deployment diagram, State diagram, Component diagram

อ่านต่อ

GoF Design Pattern & Java EE Design Pattern

คอร์ส GoF Design Pattern & Java EE Design Pattern

แบบแผนการออกแบบระบบเชิงวัตถุ GoF Design Pattern สำหรับนักพัฒนาเฟรมเวิร์ค
Java EE Design Pattern สำหรับนักพัฒนาเฟรมเวิร์ค

อ่านต่อ

วิชาแกน คณะและสาขาทางคอมพิวเตอร์และไอที

คอร์ส วิชาแกน คณะและสาขาทางคอมพิวเตอร์และไอที

ตัวอย่างวิชาแกน (ทั้งหลักสูตรไทย&อินเตอร์เนชันแนล) - Data Structure & Algorithm (Stack,Queue,LinkList,Tree) - Data Mining - Networking & Security - Database Design - Object Oriented Analysis & Design - Web Programming - Object Oriented Programming - etc

อ่านต่อ

Python Programming

คอร์ส Python Programming

Python Programming ไพธอน

อ่านต่อ

JBoss Application Server

คอร์ส JBoss Application Server

การตั้งค่าและจัดการ JBoss AS

อ่านต่อ

Data Mining & Analytics with R

คอร์ส Data Mining & Analytics with R

Data Mining & Analytics with R เหมืองข้อมูลและการวิเคราะห์ด้วย R โดย R เป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดตัวหนึ่งในงานยุค BigData ซึ่งสามารถทำงานร่วมกับ Hadoop ได้

อ่านต่อ

Hadoop MapReduce Workshop

คอร์ส Hadoop MapReduce Workshop

Hadoop MapReduce Workshop เวิร์คช๊อปการทำงานฮาดูป บนลีนุกส์ ซึ่งเป็นคอร์สพัฒนาระบบฮาดูปด้วยจาวา
โดยอัลกอริทึม MapReduce ซึ่งติดต่อ HDFS และฟีเจอร์อื่นๆ เช่น YARN, HIVE, PIG, HBase, Mahout, Sqoop , Spark , etc

อ่านต่อ

JasperReports

คอร์ส JasperReports

การพัฒนารายงาน ด้วย JasperReports ทั้งแบบระบบออนไลน์ ผ่าน JasperServer และระบบทั่วไป บนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ และ วินโดว์

อ่านต่อ

RestFul  Webservices

คอร์ส RestFul Webservices

การพัฒนาระบบเว็บเซอร์วิส RestFul โดยมี Application Server (Web Server) สื่อสารเพื่อเรียกใช้บริการ จาก Application Server อีกตัวหนึ่งที่เชื่อมฐานข้อมูล โดยใช้ JSON ในการสื่อสารข้ามระบบ

อ่านต่อ

การตั้งค่าเพื่อจัดการและควบคุมเวอร์ชันโปรเจกต์ ด้วย GIT

คอร์ส การตั้งค่าเพื่อจัดการและควบคุมเวอร์ชันโปรเจกต์ ด้วย GIT

การตั้งค่า GIT Repository , Commit , Branching , Tracking , Merging ,SourceTree

อ่านต่อ

การพัฒนาระบบเอนเตอร์ไพรส์ ด้วย JSP,JSF,EJB,JPA,JMS

คอร์ส การพัฒนาระบบเอนเตอร์ไพรส์ ด้วย JSP,JSF,EJB,JPA,JMS

การพัฒนาระบบด้วย เอพีไอ JSP เพื่อสร้างระบบวิว, JSF เพื่อทำระบบ MVC, EJB เพื่อทำบีนบริการระดับสูง, JPA เพื่อทำระบบ ORM , JMS เพื่อการสื่อสารข้อความ

อ่านต่อ

การพัฒนาระบบเชิงวัตถุด้วยไวยากรณ์ภาษา C#

คอร์ส การพัฒนาระบบเชิงวัตถุด้วยไวยากรณ์ภาษา C#

โครงสร้างไวยากรณ์ภาษา C# และคุณสมบัติเชิงวัตถุ เช่น การสืบทอด การห่อหุ้ม ภาวะพหุสัณฐานอื่น รวมถึง เอพีไอ การทำงานร่วมกับระบบฐานข้อมูล เช่น Entity Framework , LINQ , ADO.NET และความสามารถอื่นๆ เช่นการทำงานใน WCF

อ่านต่อ

Ubuntu ,คอร์สลีนุกซ์  สำหรับ นักพัฒนาระบบ และ นักพัฒนา DevOps

คอร์ส Ubuntu ,คอร์สลีนุกซ์ สำหรับ นักพัฒนาระบบ และ นักพัฒนา DevOps

Ubuntu ,คอร์สลีนุกซ์ เพื่อ นักพัฒนาระบบ การจัดการไฟล์ , การจัดการสิทธิผู้ใช้ , การจัดการแพ็กเกจโปรแกรม , การจัดการเซอร์วิส เช่น เว็บเซิร์ฟเวอร์ , ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ , การรักษาความปลอดภัยระบบ , การทำงานร่วมกับระบบ SCM , การสื่อสารระยะไกล ,และอื่นๆ

อ่านต่อ

การพัฒนาแอพพลิเคชันระบบแอนดรอยด์

คอร์ส การพัฒนาแอพพลิเคชันระบบแอนดรอยด์

สาระคำคัญในการพัฒนาแอนดรอยด์แอพพลิเคชัน วงจรการทำงานแอคทิวิตี้ การพัฒนาอินเตอร์เฟสแบบต่างๆ การพัฒนาแหล่งเก็บข้อมูลแบบต่างๆ การเชื่อมต่อเอพีไอต่างๆ การทำงานสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ และอื่นๆ

อ่านต่อ

บริการ งานด้านไอที

คอร์ส บริการ งานด้านไอที

บริการวิทยากรสัมมนาหัวข้อไอที ให้หน่วยงานต่างๆ
บริการสกัดเนื้อหาสอนเทคนิคตามคู่มือไอทีต่างประเทศ
บริการอบรมเตรียมพร้อมในการสอบใบรับรองไอทีต่างๆ
บริการอบรม เตรียมสอบสัมภาษณ์ & ที่ปรึกษาคัดเลือกทีมไอที

อ่านต่อ

Swift Programming Language

คอร์ส Swift Programming Language

การเขียนโปรแกรม Swift เพื่อสร้าง แอพพลิเคชัน บน iOS โดยเน้นความเข้าใจในหลักการใช้งาน รวมถึง ที่มา ของอัลกอริทีม ในแต่ละบรรทัดภาษา

อ่านต่อ

การพัฒนาระบบด้วย ASP.NET  MVC

คอร์ส การพัฒนาระบบด้วย ASP.NET MVC

การพัฒนาระบบ ASP.NET MVC โดยใช้หลักการสำคัญ (แบบ C# ) เช่น ROUTING , CONTROLLER , ACTION , FILTER , SELECTOR , VIEW , DATA MODEL , MODEL BINDING , DATABASE , DATA ANNOTATION, SCAFFOLDING , ENTITY FRAMEWORK

อ่านต่อ

การพัฒนาระบบเว็บเฟรมเวิร์ค ด้วย Django

คอร์ส การพัฒนาระบบเว็บเฟรมเวิร์ค ด้วย Django

Life Cycle , View , Url Mapping , Template System , DTL , Model , Manipulating Data (CRUD) , Linking Model & Relation , Filter , Form Processing, File Upload , Session , etc

อ่านต่อ

คอร์สพัฒนาระบบ ด้วยเฟรมเวิร์ค Codeigniter

คอร์ส คอร์สพัฒนาระบบ ด้วยเฟรมเวิร์ค Codeigniter

MVC Framework, Routing, Configuring Base URL, Database Connection, CRUD Operation, Error Handling, File Uploading, Form Validation, Session Management, Common Functions, Page Redirection, Application Profiling, Security

อ่านต่อ

การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน ด้วย Struts 2

คอร์ส การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน ด้วย Struts 2

รายละเอียด เชิงปฏิบัติ เข้าใจง่าย Environment Setup, Architecture & Life Cycle, Action Class, View, Struts 2 Configuration file, Interceptor, Result Types, OGNL, Value Stack, File Uploads, Database Operations, Validation, Type Conversion, Theme & Template, Exception Handling, Annotations, Control Tags, Data Tags, Form Tags, AJAX Tags. Struts 2 and Hibernate

อ่านต่อ

Big Data Analytic & Data Science

คอร์ส Big Data Analytic & Data Science

อบรม ทั้งเชิงปฏิบัติ และ ทฤษฏี ในหลักการทำงาน ของเทคโนโลยี Big Data และ Data Science โดยใช้เครื่องมือ เช่น Hadoop การทำงานฮาดูป บนลีนุกส์ ด้วยอัลกอริทึม MapReduce และเครื่องมือวิเคราะห์ R เพื่อการวิเคราะห์ทางธุรกิจ ในหลักการทาง Data Science เช่น Association , Regression , Clustering , Decision Tree , Neural Network , Text Analytics เป็นต้น

อ่านต่อ

Angular 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 /9 / 10  & TypeScript

คอร์ส Angular 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 /9 / 10 & TypeScript

คอร์สสอน Component,Model,Injecting Dependencies,Page,Directives,Forms,APIs,Advanced Templates,Pipes,Routing,SPA,Testing & Deployment

อ่านต่อ

IONIC 2 / 3 / 4 / 5 Mobile Application Development

คอร์ส IONIC 2 / 3 / 4 / 5 Mobile Application Development

คอร์สสอน Hybrid Mobile Apps with Ionic 2 / 3 / 4 / 5 Framework , Platform Tools,Emulators,Ionic Command-Line Interface,Define Build Platforms,Cordova Plugins Ionic Generator,Angular and TypeScript,Angular 2 - 10 , ES6 and TypeScript,Apache Cordova, Device Access,Plugins,Interface, Ionic Components, Navigation model, map, Building and export app

อ่านต่อ

ReactJS

คอร์ส ReactJS

React elements & tool, Client side MVC, Stateless & Stateful React Components, Forms & Events, Router, Flux App Architecture & Redux ,etc

อ่านต่อ

การพัฒนาระบบ Odoo ด้วย Python

คอร์ส การพัฒนาระบบ Odoo ด้วย Python

Install Odoo , Use techniques to setup, Manage Odoo server instances, Python in Odoo Create Modules, Create Odoo application, Essentials of Models, Essentials of Views, Add business logic, Qweb for Kanban View & Reports, Extend Odoo features & Exist App with Inheritance, Accounting & Financial Concept for ERP, Summary

อ่านต่อ

เตรียมสอบประกาศนียบัตรไอที ค่ายไอทีต่างประเทศ

คอร์ส เตรียมสอบประกาศนียบัตรไอที ค่ายไอทีต่างประเทศ

เตรียมสอบประกาศนียบัตรไอที ค่ายไอทีต่างประเทศ

อ่านต่อ

Spring Project ขั้นสูง โดยผู้ผ่านใบรับรองจาก SpringSource และ Pivotal

คอร์ส Spring Project ขั้นสูง โดยผู้ผ่านใบรับรองจาก SpringSource และ Pivotal

Spring Project ขั้นสูง โดยผู้ผ่านใบรับรองจาก SpringSource และ Pivotal

อ่านต่อ

Spring Boot

คอร์ส Spring Boot

การพัฒนาระบบเว็บเซอร์วิสด้วย Spring Boot

อ่านต่อ

Blockchain Development

คอร์ส Blockchain Development

การพัฒนาระบบ Blockchain ด้วย Hyperledger Fabric บนระบบ ลีนุกซ์ อธิบายขั้นตอนปฏิบัติอย่างละเอียด

อ่านต่อ

การพัฒนาโมดูล ด้วย Magento CE

คอร์ส การพัฒนาโมดูล ด้วย Magento CE

การพัฒนา Custom Module ด้วย Magento CE

อ่านต่อ

Microservice Design

คอร์ส Microservice Design

หลีกการออกแบบ MicroService Design Pattern & Tools กว่า 30 หัวข้อและเวิร์คช๊อปปฏิบัติ

อ่านต่อ

วิชาแกน คณะและสาขาทางคอมพิวเตอร์และไอที

คอร์ส วิชาแกน คณะและสาขาทางคอมพิวเตอร์และไอที

ตัวอย่างวิชาแกน (ทั้งหลักสูตรไทย&อินเตอร์เนชันแนล) - DataScience / Data Mining , Data Structure & Algorithm (Stack,Queue,LinkList,Tree) - Networking & Security - Database Design - Object Oriented Analysis & Design - Web Programming - Object Oriented Programming - etc

อ่านต่อ

Devops CI/CD Pipeline Design & Implement with Jenkins, Docker, Gitlab & more

คอร์ส Devops CI/CD Pipeline Design & Implement with Jenkins, Docker, Gitlab & more

การสร้างระบบ Devops ด้วย Jenkins , Docker , Nexus , Gitlab และอื่นๆ เช่น เครื่องมือเทสต่างๆ Newman , เครื่องมือ DevSecOps Anchore , เครื่องมือวัดคุณภาพโค้ด SonarQube เป็นต้น

อ่านต่อ

ประสบการณ์


อบรม คอร์ส สอน Java , Java EE (J2EE)​, Web Service / API , Spring , JBoss Clustering HA ,  .Net Core , Python , BigData Analytics with R / Hadoop /Spark / Keras ,  Golang ,  GIT,  Docker/K8S ,  GCE/GKE​ , DDD/MDA , DataBase/Warehouse/Mining , SQL/NoSQL/NewSQL , Oracle/Postgresql , MongoDB/Redis , Blockchain , MicroService Design , Kafka/MQ , OOP/AOP/FP/COP , ORM/ODM  และ คอร์สอื่นๆ

 

 

วิทยากร

  วิทยากร จบปริญญาโท (MSc.) ด้านคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัย สังกัดภาครัฐ (เครือพระจอมเกล้าฯ)

  วิทยากร จบทั้งปริญญาตรี  สาขาทางคอมพิวเตอร์  และ ปริญญาโท สาขาทางคอมพิวเตอร์  จาก ม.รัฐ ชั้นนำ

คุณวุฒิ    

  วิทยากรได้สอบผ่านรับใบประกาศนียบัตร จาก

  Pivotal Certified Spring Professional  สปริงเฟรมเวิร์ค Spring 4 / 5  (WebService, REST, IoC, AOP, ORM, etc) จากองค์กรแม่ของสปริง

  OCMJEA Java EE Enterprise Architect (Java Master)ใบรับรองจาวาระดับสูงสุด นานาชาติเทียบเท่า SCEA ซึ่ง DEPA จัดให้เป็นระดับสูงสุด Java EE (J2EE)

  EMC Certified (Big Data & Data Science)   ใบรับรองด้าน Big Data และ Data Science ด้วย R และ Hadoop จาก EMC ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของวีเอ็มแวร์

  OCEWCD  ใบรับรองด้านเว็บเซอร์วิสคอมโพเนนท์ JAX-WS (SOAP) / JAX-RS (REST) จากออราเคิล เทียบเท่า SCWCD

  IBM Certified Integration Developer ( WebSphere ESB )  ใบรับรองนักพัฒนาระบบเอนเทอร์ไพรส์ 

  Oracle Certified PL/SQL Developer  ใบรับรองนักพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย PL/SQL

  Sun Certified Java Programmer  ใบรับรองนักพัฒนาโปรแกรมจาวา จากองค์กรสร้างโปรแกรม Java

  Microsoft Certified Technology Specialist  ใบรับรองผู้เชื่ยวชาญ ERP จากไมโครซอฟท์ 

  Cisco Certified Network Associate  ใบรับรองด้านระบบเครือข่ายจากซิสโก้ 

  CBDH  Certified Blockchain Developer  - Hyperledger Fabric   ใบรับรองการพัฒนาระบบ  บล็อกเชน BLOCKCHAIN ด้วย Hyperledger Fabric

  

   

 

     (พร้อมแสดงหลักฐานการสอบผ่าน ทุกใบรับรอง และคุณวุฒิปริญญาโททางคอมพิวเตอร์)

ประสบการณ์

วิทยากรมีประสบการณ์ อบรม ทีมงานพัฒนาซอฟท์แวร์เชิงวัตถุเอนเทอร์ไพรส์ ให้ บริษัทพัฒนาซอฟท์แวร์ จำนวนมาก

วิทยากรมีประสบการณ์เป็น นักพัฒนาระบบงานวิเคราะห์ออกแบบระบบเอนเทอร์ไพรส์ ในซอฟท์แวร์เฮาส์ขนาดใหญ่ ที่มีมูลค่าโครงการในระดับสูง

วิทยากรมีประสบการณ์เป็น ที่ปรึกษาทางเทคนิค  ให้กับองค์กรไอที ระดับมหาชน 

วิทยากรมีประสบการณ์เป็นวิทยากรให้ องค์กรใหญ่ระดับชาติ ใน หน่วยงานราชการขนาดใหญ่ สังกัด กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วิทยากรมีประสบการณ์เป็น ที่ปรึกษาการวางระบบแอพพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์โซลูชัน ให้องค์กรไอทีชั้นนำระดับนานาชาติ

วิทยากรมีประสบการณ์เป็นวิทยากรด้านเฟรมเวิร์คใน คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยปิด ภาครัฐ อันดับต้นๆของประเทศ

วิทยากรมีประสบการณ์เป็นวิทยากรให้ ธนาคาร เช่น ทีมส่วนงานไอที ของ ธนาคาร ชั้นนำมากกว่า 5 ธนาคาร    

วิทยากรมีประสบการณ์เป็นวิทยากรให้ องค์กรใหญ่ระดับนานาชาติที่มีสาขาในทุกทวีปของโลก โดยมีชาวต่างประเทศแถบยุโรป เข้าร่วมการอบรม

วิทยากรมีประสบการณ์เป็นวิทยากรให้ บริษัทไอที ระดับ Gold Partner ของผลิตภัณฑ์ไอทีชั้นนำของโลก หลายแห่ง 

 

 

องค์กร ทุกแห่ง ทราบว่า  ประสบการณ์การถ่ายทอด  เป็นสิ่งสำคัญกับทรัพยากรบุคคล

 

ถ้าท่าน ต้องการให้ ทีมของท่าน  ได้รับ ประสบการณ์ถ่ายทอดทางเทคนิค  จากวิทยากร ที่ได้จัดอบรม ให้ทีมบุคลากรในสายงานต่างๆ มากมาย

ถ้าท่าน ต้องการให้ ทีมของท่าน ได้พบ ผู้เชี่ยวชาญ Enterprise Platform วุฒิ OCMJEA ระดับสูงสุดสาขา Enterprise Platform เทียบเท่า SCEA

ถ้าท่าน ได้นับ คุณค่า ของทรัพยากรความรู้และประสบการณ์ ในระดับที่ เกินจะตีราคาเป็นรายจ่าย  

 

เรา ยินดีเป็นส่วนหนึ่ง  

เพราะ ความรู้ประสบการณ์  และการสื่อสารความเข้าใจ  จะช่วยได้ในหลายโปรเจกต์ และ ในหลายเฟสงาน   และช่วยลดปัญหาการทำระบบ

เพราะ เราเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ ผู้ตัดสินใจ ที่ไม่ได้มองระยะสั้น  แต่มองระยะยาว ไปถึง การเพิ่ม ศักยภาพ ลูกทีม ที่จะสร้างผลผลิตมากมาย

เพราะ  ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะปฏิบัติเชิงประจักษ์  ที่ใช้สร้างทีม   มีคุณค่ามากเกินกว่าจะใช้ปัจจัยราคา เป็นเครื่องตัดสินใจให้ลูกทีม    

 

 

   

   "ถ้าคุณอยากให้ลูก(ทีม)คุณเก่ง   คุณต้องหาทางให้ ลูก(ทีม)ได้เจอ  ครูที่สุดยอด   ไม่ใช่โรงเรียน(สถาบัน)ที่สุดยอด"

     วาทะ  จาก บิล เกต  ผู้ก่อตั้ง ไมโครซอฟท์

    

 

   "กุญแจสำคัญเลยคือ  คุณต้องฟังเสียงหัวใจตัวเอง  และให้มันนำทางไปตามความฝัน   ตั้งเป้าหมายให้สูงเข้าไว้ และทำมันให้สำเร็จ"

     วาทะ  จาก ไมเคิล  เดลล์   ผู้ก่อตั้ง เดลล์คอมพิวเตอร์ บริษัทที่ควบกิจการกับ EMC องค์กรทำระบบสตอเรจซิสเต็ม เช่น SAN 

     DELL-EMC  บริษัทแม่ ของ VMWare องค์กรผู้นำโซลูชั่นเวอร์ชวลไลเซชัน ,

     DELL-EMC  บริษัทแม่ ของ Pivotal และ SpringSource องค์กรสร้างสปริงเฟรมเวิร์ค

 

 

    "คนฉลาดแก้ปัญหา  ส่วนคนอัจฉริยะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา" 

    (*******เช่น ป้องกัน ด้วยการให้การศึกษาที่ดีกับทีม เพื่อป้องกัน หรือ บรรเทาปัญหา ลดการทำผิดพลาด หรือ ล่าช้า*******)

     วาทะ  จาก อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์  นักวิทยาศาสตร์ชั้นสูงสุด ของโลก 

 

 

 

 

 

ทุกคอร์ส  อบรม ทั้งแบบ ภาคบรรยาย ไทย  และ ภาคบรรยาย ภาษาอังกฤษ    ซึ่งขึ้นอยู่กับ ความต้องการของผู้เข้าอบรม

  ซึ่งรองรับ ทั้ง ผู้เข้ารับการอบรมชาวไทย  และ  ผู้เข้ารับการอบรมชาวต่างประเทศ 

 

 

  อัตราคอร์ส  อยู่ในช่วงเฉลี่ย   3,800 -  6800  บาทต่อท่าน  แล้วแต่ชนิดคอร์ส  (บางคอร์ส 7800 , บางคอร์ส 4800 )   ราคาลดพิเศษ เฉพาะเดือนนี้เท่านั้น

 

โดยสามารถดูอัตราคอร์ส ได้จากหน้ารายละเอียดแต่ละคอร์ส

 สอนเข้าใจง่าย  มีเวิร์คช๊อปปฏิบัติ ควบคู่ กับการอธิบายหลักการทำงาน ที่นำไปใช้กับงานโปรเจกต์โครงการต่างๆได้  

  กรณีที่ผู้เข้าอบรม เป็น หน่วยงานราชการ ใช้อัตรา ค่าวิทยากร ตามที่ทางหน่วยงานราชการประกาศ (เช่น ต่อวัน สำหรับอบรมหน่วยราชการ)  

 

 

 

*** รับสอนทั้งแบบ Online และแบบ สอนสด หน้าชั้นเรียน

 

  

อีเมล    admin@thaiframeworktraining.com

 

ติดต่อผู้ประสานงาน    098 5450424

 

 

All Subjects / Courses can be taught in English and Thai which depend on Attendant's Requests. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา

คุณโค้ชซาล

admin@thaiframeworktraining.com


098 5450424女人产后怎么丰胸快五:坚持按摩丰胸产品。产后这个时候一定要在保证胸部的营养的同时来按摩胸部丰胸产品粉嫩公主,按摩可以促进血液循环以及淋巴循环,刺激卵巢分泌雌激素产后胸部下垂,使胸部皮肤更加有弹性,让乳房长大更丰满。按摩丰胸手法如下:丰胸最快方法