อบรมการพัฒนา Spring framework , Java EE (J2EE) , Java , MEAN Stack, JBoss ,Oracle , Dotnet , CakePHP , HTML 5 Cordava MobileApp for iOS & android และคอร์สอื่นๆ เอพีไอ

Flutter Programming
2022-12-15 06:03:25

Flutter Programming
ค่าใช้จ่าย 18,000 บาท

รายละเอียดคอร์ส(ภาพร่วม)

Flutter Programming

รายละเอียดคอร์ส(ปฏิบัติเวิร์คช๊อป)

รายละเอียดคอร์ส

Dart Machanism

Dart VM and JavaScript compilation 

Dart development tools 

Understanding Flutter uses Dart 

Adding productivity 

Compiling Flutter apps and hot reload 

Structure of the Dart language 

Dart operators 

Arithmetic operators 

Increment and decrement operators 

Equality and relational operators 

Type checking and casting 

Logical operators 

Bits manipulation 

Null-safe and null-aware operators 

Dart types and variables 

final and const 

Built-in types 

Numbers 

BigInt 

Booleans 

Collections 

Strings 

Literals 

Type inference ,dynamism 

Control flows and looping 

Functions 

Function parameters 

Data structures, collections, and generics 

Generics 

OOP in Dart 

Dart OOP features 

Objects and classes 

Encapsulation 

Inheritance and composition 

Abstraction 

Polymorphism 

Dart classes and constructors 

The enum type 

The cascade notation 

Constructors 

Field accessors – getters and setters 

Static fields and methods 

Class inheritance 

The toString() method 

Interfaces, abstract classes, and mixins 

Abstract classes 

Interfaces 

Mixins,behavior to a class 

Callable classes, top-level functions, and variables 

Callable classes 

Top-level functions and variables 

Understanding Dart libraries and packages 

Importing and using a library 

Importing show and hide 

Importing prefixes to libraries 

Importing path variants 

Creating Dart libraries 

Dart packages 

Application packages versus library packages

Package structures 

Stagehand,the Dart project generator

The pubspec file 

Package dependencies, pub

Specifying dependencies 

Table of Contents

The version constraint 

The source constraint 

Introducing async programming with Futures and Isolates 

Dart Futures 

Dart Isolates 

Introducing unit testing with Dart 

The Dart test package 

Writing unit tests 

Full control of the UI 

Developer resources and tooling 

Flutter compilation Dart

Development compilation 

Release compilation 

Supported platforms 

Flutter rendering 

Web-based technologies 

Framework and OEM widgets 

Flutter rendering

Widgets

Composability 

Immutability 

Everything is widget 

The widget tree 

pubspec file

generated project 

lib/main.dart file 

Widgets Building Layouts in Flutter 

Stateful versus stateless widgets 

Stateless widgets 

Stateful widgets 

Stateful and stateless widgets in code 

Stateless widget in code 

Stateful widgets in code 

Inherited widgets 

Widget key property 

Built-in widgets 

Basic widgets 

The Text widget 

The Image widget 

Material Design

Buttons 

Scaffold 

Dialogs 

Text fields 

Selection widgets 

Date and time pickers 

Other components 

Understanding built-in layout widgets 

Containers 

Styling and positioning 

Other widgets gestures, animations

Creating a UI with widgets 

The app screens 

The app code 

Favors app home screen 

The layout code 

The request favor screen 

The layout code 

Creating custom widgets 

Handling User Input and Gestures 

Pointers 

Gestures 

Tap 

Double tap 

Press and hold 

Drag, pan, and scale 

Horizontal drag 

Vertical drag 

Pan 

Scale 

Gestures in material widgets 

Input widgets 

FormField and TextField 

Using a controller 

Accessing FormField state 

Form 

Accessing Form state 

Using a key 

Using InheritedWidget 

Validating Input Forms

Validating user input 

Custom input and FormField 

Creating custom inputs 

Creating an Input widget 

Favors screen 

Tap gestures on the favor tab 

Tap gestures on FavorCards 

Making FavorsPage a StatefulWidget 

Refuse action handling 

Do action handling 

Tap on Request a favor button 

The Requesting a favor screen 

The close button 

The SAVE button 

Validating input using the Form widget 

Theme widgets 

Theme widget 

ThemeData 

Brightness 

Platform class 

Material Design 

MaterialApp widget 

Scaffold widget 

Custom theme  

LayoutBuilder 

MediaQuery 

MediaQuery

Routing Navigating between Screens 

Navigator widget 

Route 

RouteSettings 

MaterialPageRoute and CupertinoPageRoute 

Named routes 

Moving to named routes 

Arguments 

Retrieving results from Route 

PageRouteBuilder 

Database Connectivity with SQLServer/Postgresql

The flutter_test package 

The testWidgets function 

Widget test 

Debugging Flutter apps 

Releasing apps for Android 

AndroidManifest and build.gradle 

AndroidManifest permissions 

AndroidManifest meta tags 

AndroidManifest application name and icon 

build.gradle pplication ID and versions 

build.gradle signing the app 

Releasing apps for iOS 

App Store Connect 

Xcode 

Xcode – application details and Bundle ID 

Xcode – AdMob 

Xcode – signing the app

 

ติดต่อสอบถามได้ที่  ที่ เมนู ติดต่อเรา

女人产后怎么丰胸快五:坚持按摩丰胸产品。产后这个时候一定要在保证胸部的营养的同时来按摩胸部丰胸产品粉嫩公主,按摩可以促进血液循环以及淋巴循环,刺激卵巢分泌雌激素产后胸部下垂,使胸部皮肤更加有弹性,让乳房长大更丰满。按摩丰胸手法如下:丰胸最快方法